หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีน 中文

ภาษาจีนสำหรับเด็ก

          เน้นคำศัพท์ และโครงสร้างประโยคพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ  ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยผ่านการเรียน ทำแบบฝึกหัด การเล่นเกมส์ กิจกรรมต่างๆ โดยเอาผู้เรียนเป็นศูนย์ในการเรียน เรียนด้วยความสุขสนุกสนาน

หลักสูตรนี้แบ่งเป็น 12 ระดับ แต่ละระดับจะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 12 ชั่วโมง

   

ระดับ 1

     เรียนรู้กับคำศัพท์หมวดจำนวน ตัวเลข สี ผลไม้ และสัตว์ พร้อมสอดแทรกอักษรจีน ฝึกอ่านและจดจำคำศัพท์และความหมายในหมวดต่างๆ ผ่านสื่อการสอน บัตรคำ และการทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งฝึกหัดระบายสีและลากเส้นตามตัวเลข เพื่อเป็นการเรียนรู้อย่างง่ายสำหรับเด็กในระยะเริ่มต้น

ระดับ 2  

     คำศัพท์ในบทเรียนนี้เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว ส่วนต่างๆของร่างกาย รูปร่างรูปทรงต่างๆ และอาหาร พร้อมทั้งสอดแทรกสำนวนคำถาม และการฝึกอ่านพินอิน ในระดับนี้นักเรียนจะสามารถอ่านพินอินและรู้ความหมายของคำศัพท์ได้เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน และเป็นตัวช่วยที่ดีในการเรียนภาษาจีนในอนาคต

ระดับ 3  

     ฝึกออกเสียงพินอินอย่างถูกต้อง พร้อมเรียนคำศัพท์ในบทเรียน เช่น กิจวัตรประจำวัน กิจกรรมต่างๆ อุปกรณ์การเรียน สัตว์ พร้อมทั้งการสอดแทรกการฝึกเขียนตัวจีนตามหมวดคำศัพท์เล็กน้อย ในระดับนี้มีการฝึกใช้ประโยค ฝึกพูดมากขึ้น รวมถึงการเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น

ระดับ 4

     คำศัพท์ในบทเรียน เน้นเรื่องกิจวัตรประจำวัน ผัก เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส พร้อมทั้งสอดแทรกการอ่านระบบพินอินมากขึ้นเพื่อการอ่านอย่างคล่องแคล่ว รวมถึงการเขียนตัวจีนในหมวดคำศัพท์ต่างๆ เพิ่มเติมในเรื่องของการใช้คำ และการใช้คำสุภาษิตในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สามารถจับใจความบทความสั้นๆได้ เน้นการเขียน และการทำกิจกรรม แบบฝึกหัดทบทวน

ระดับที่ 5

     คำศัพท์ในบทเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติ อากาศ เดือนและฤดูกาล เพิ่มเติมในเรื่องเทศกาลของเดือนต่างๆ เน้นการฝึกเขียนตัวจีนมากขึ้น จดจำตัวอักษรจีน พร้อมทั้งสอดแทรกตัวจีน 44 ตัว ในการอ่านและฝึกเขียน ในระดับนี้นักเรียนสามารถอ่านพินอินได้อย่างคล่องแคล่ว จำตัวอักษรจีนได้เพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดในการศึกษาภาษาจีนได้อย่างง่าย

ระดับที่ 6

     ทบทวนเรื่องของตัวเลข อ่านตัวจีน และแปลความหมาย เรียนรู้เรื่องเวลา เดือน กิจกรรมยามว่างและ อาชีพ ในระดับนี้จะเรียนรู้ประโยค สำนวนคำถามต่างๆ ฝึกอ่านประโยค แปลและตอบคำถาม พร้อมทั้งฝึกแต่งประโยคจากคำศัพท์ในหมวดต่างๆด้วย

ระดับที่ 7

     ในระดับนี้จะเน้นเรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสนทนาและเรียนรู้คำศัพท์ เรื่องประเทศ ความรู้สึก สถานที่ และ การคมนาคม ทำแบบฝึกหัดตอบคำถาม เขียนประโยค และฝึกฝนสนทนาถาม-ตอบกัน นักเรียนสามารถสื่อสารเป็นบทสนทนาภาษาจีนได้คล่องขึ้น สามารถถามตอบเป็นภาษาจีนตามหัวข้อที่ระบุให้ได้

ระดับที่ 8

     เรียนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาและเรื่องสั้น ในระดับนี้เนื้อหาจะเน้นบทสนทนาและแบบฝึกหัดจะเป็นการเขียนตอบบทสนทนา หรือเติมคำลงในบทความ และการเรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ รวมถึงการจับคู่คำศัพท์ให้ตรงกับความหมาย

     YCT 1
     การสอบ YCT 1 เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ ประมาณ 80 ชั่วโมง รู้คำศัพท์ 500 คำ สามารถฟัง สื่อสาร ประโยคพื้นฐานในชีวิตประจำวัน และสามารถอ่านประโยค สั้นๆพื้นฐานได้ ในระดับนี้นักเรียนจะได้รับเนื้อหาติวข้อสอบ YCT1 ฝึกการท่องคำศัพท์ ฝึกการฟัง การเขียนตอบคำถาม ในเนื้อหาของการสอบวัดระดับ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบวัดระดับ YCT1

ระดับที่ 9

     ในระดับนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทความ ฝึกอ่าน แปลความหมาย และฝึกเขียนบทความในระดับขั้นต้น ประยุกต์ใช้คำศัพท์จากที่เรียนมานำมาเขียนบทความเล่าเรื่องต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นภาษาจีน

ระดับ 10

     ในระดับนี้เจาะลึกลงถึงรายละเอียดการอ่านบทความ จับใจความ ฝึกทักษะในการสรุปใจความสำคัญ และเขียนบทความขึ้นมาด้วยตนเอง นำคำศัพท์ที่เรียนผ่านมาในระดับต่างๆ หรือคำศัพท์ที่แบบฝึกหัดกำหนดให้มาเขียนบทความ สรุปใจความสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนในห้องเรียนได้

      YCT 2             
      การสอบ YCT 2  เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนที่เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการ ประมาณ 150 ชั่วโมง รู้คำศัพท์ 1,100 คำ สามารถฟัง และเข้าใจ ประโยคง่ายๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถอ่านและเข้าใจ ข้อความ ประโยคสั้นๆ และสามารถเขียนประโยคสั้นๆเกี่ยวกับ ชีวิตประจำวันหรือชีวิตในโรงเรียนได้ ในระดับนี้จะลงเนื้อหาติวในรายระเอียดของการสอบ YCT2 ฝึกการท่องคำศัพท์ ฝึกการฟัง การเขียนตอบคำถามซึ่งมีเนื้อหาในการสอบที่มากขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบวัดระดับ YCT2


ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร


          ในหลักสูตรนี้เราเน้นทักษะการสนทนาเป็นหลัก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ และเป็นการปูพื้นฐานภาษาจีนเพื่อใช้ในการต่อยอดต่อไป ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารอย่างน้อย 800 ประโยค และจดจำตัวอักษรจีนเพื่อใช้ในการอ่าน 300 คำ ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร เล่าเรื่องราว หรือใช้ในการทำงานติดต่อทำธุรกิจกับนักธุรกิจจีนเบื้องต้นได้ ตำราประกอบการเรียนการสอนจะเป็นของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง 

 


 


ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ

          เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนพอสมควร ในเนื้อหาจะมีกล่าวถึงการทักทายแบบต่าง ๆ เมื่อการพบกันครั้งแรก, การซื้อของ, เรื่องอาหารแบบต่าง ๆ, เรื่องที่พักแบบต่าง ๆ, แหล่งท่องเที่ยวในประเทศจีน, การเรียนภาษาจีนธุรกิจ, กิจกรรมยามว่างแบบต่าง ๆ ของคนจีน, เทศกาลสำคัญต่าง ๆของจีน, กติกา มารยาทในการเข้าสังคมคนจีน, การเยี่ยมบริษัท การชมสถานที่ต่าง ๆ, ภาวะเศรษฐกิจของจีนเปรียบเทียบกับของโลก,นโยบายทางเศรษฐกิจของจีนทั้งระดับ ในประเทศและต่างประเทศ ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศและนโยบายระดับภูมิภาค ภาคเศรษฐกิจสำคัญ ๆ ของประเทศจีน กฏหมายแรงงาน ค่าแรงของประเทศต่าง ๆ และค่าแรงแบบต่าง ๆ เป็นต้น ในคอร์สนี้จะใช้ชุดตำราภาษาจีนธุรกิจของมหาวิทยาลัยการค้าระหว่างประเทศที่ กรุงปักกิ่ง หนึ่งชุดมี 4 เล่มเรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ ทางธุรกิจ อย่างน่าสนใจ และนำไปใช้ได้จริงภาษาจีน PAT และ HSK

            การเตรียมสอบPATจีน เเละ HSK เป็นคอร์สสรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ดีพอที่จะ วิเคราะห์ตะลุยโจทย์ -เก็งข้อสอบ

            คอร์ส PAT7.4 เน้นทำโจทย์ข้อสอบจริงย้อนหลัง เก็งข้อสอบเเละเนื้อหาสำคัญที่น่าออกสอบ

            คอร์สตะลุยโจทย์ HSK ระดับ4-5-6 คอร์สตะลุยโจทย์-เก็งข้อสอบ HSK พร้อมทั้ง เนื้อหาเสริมเกี่ยวกับ

การอ่าน-เเปลข่าว ศิลปะวัฒนธรรมจีนเเบบจัดเต็ม  รวมไปถึง เทคนิคการฟัง


                                                          
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้