Links

 

กำหนดการสอบวัดระดับภาษาจีนโดยสถาบันขงจื่อแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปี 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเข้าไปดาวโหลดระเบียบการได้ที่ : http://www.confucius.chula.ac.th/th/plus/list.php?tid=11

 

 
ทุนเรียนต่อ ประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship

ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship Thailand สำหรับนักเรียนไทย

ที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือ  MBA ที่ฮอลแลนด์ ทุนการศึกษา Orange Tulip Scholarship โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถของไทยที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในประเทศเนเธอร์แลนด์  ปีนี้เป็นปีที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยในเนเธอร์แลนด์จะนำเสนอมากขึ้นถึง  40 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยที่มีคะแนนดีเยี่ยม มีทุนการศึกษาสำหรับด้านต่าง ๆ เช่นธุรกิจและเศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, MBA เช่นเดียวกับแพทย์ประสาทวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี, การท่องเที่ยว, ศิลปะ, การออกแบบและการศึกษาดนตรี

นอกเหนือจากการถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของโลกแล้ว  มหาวิทยาลัยดัตช์ยังมีการผลิตงานวิจัยและมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลเป็น จำนวนมาก  ประเทศเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก แต่หลักสูตรการศึกษามีความหลากหลายของโปรแกรมภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก  (มากกว่า 2200 หลักสูตรสอนเป็นภาษาอังกฤษ)ประเทศเนเธอร์แลนด์มีสภาพแวดล้อมที่อำนวยต่อการศึกษา หาความรู้ เหมาะสำหรับผู้ที่รักในความรู้ ซึ่งสามารถเห็นได้จากห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ที่มีเป็นจำนวนมากและเทคโนโลยีนำสมัย

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี (bachelor degree)

1.The Hague University of Applied Sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/the-hague-university-of-applied-scienes

2. Saxion University of Applied Sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/saxion-university-of-applied-sciences

3. Zuyd University of Applied Sciences Maastricht

www.nesothailand.org/scholarship/ots/zuyd-university-of-applied-sciences

4. Wittenborg University of Applied Sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/wittenborg-university-of-applied-sciences

5. Nyenrode University of applied sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/nyenrode-university

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (Master degree)

1. Amsterdam University of the Arts

www.nesothailand.org/scholarship/ots/amsterdam-university-of-the-arts

2. Rotterdam Business School ด้าน ฺbusiness

www.nesothailand.org/scholarship/ots/rotterdam-business-school

3. University of Groningen ด้าน health sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/university-of-groningen

4. Hanze University of Applied Sciences  business, art and communication
www.nesothailand.org/scholarship/ots/hanze-university-of-applied-sciences

5. Institute of Social Sciences   ด้าน social sciences and developmentstudies  www.nesothailand.org/scholarship/ots/institute-of-social-sciences

6. Maastricht School of Management

https://www.nesothailand.org/scholarship/ots/maastricht-school-of-management

7. Maastricht University ด้าน law

https://www.nesothailand.org/scholarship/ots/maastricht-university

8. Nyenrode University ( Business school)

www.nesothailand.org/scholarship/ots/nyenrode-university

9. Tilburg University ด้าน  Law, Business economics, social and behavioural sciences, liberal arts www.nesothailand.org/scholarship/ots/tilburg-university

10. Wittenborg University of applied sciences

www.nesothailand.org/scholarship/ots/wittenborg-university-of-applied-sciences

ขั้นตอนการสมัคร

www.nesothailand.org/scholarship/ots
 
ทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ
 


ทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ (Confucius Institute Scholarship) เป็นทุนที่ทางสถาบันขงจื่อสำนักงานใหญ่หรือฮั่นป้านมอบให้แก่ชาวต่างชาติเพื่อเรียนภาษาและวัฒนธรรมในประเทศจีน ตามนโยบายส่งเสริมการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมจีน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาจีนและครูสอนภาษาจีนให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น โดยนับตั้งแต่ปี 2552 - 2557 มีการมอบทุนให้แก่ชาวต่างชาติแล้วกว่า 25,000 คน จาก 150 ประเทศทั่วโลก ทุนการศึกษาครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย ค่าประกันสุขภาพ ค่าใช้จ่ายครั้งแรก (เป็นค่าใช้จ่ายที่ให้ครั้งเดียว นักเรียนที่เรียนตั้งแต่หนึ่งปีการศึกษาเป็นต้นไป ได้รับ 1,500 หยวน ส่วนนักเรียนที่เรียนน้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา ได้รับ 1,000 หยวน นักเรียนที่เรียนอยู่ในจีนก่อนที่จะได้รับทุนการศึกษาจะไม่มีสิทธิรับค่าใช้จ่ายส่วนนี้) ค่าใช้จ่ายรายเดือน (นักเรียนที่เรียนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้นและหลักสูตรปริญญาตรี ได้รับ 2,500 หยวนต่อเดือน ส่วนนักเรียนที่เรียนหลักสูตรปริญญาโท ได้รับ 3,000 หยวนต่อเดือน)
 
ประเภทของทุนการศึกษา

=> ทุนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น 4 สัปดาห์

=> ทุนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 ภาคการศึกษา

=> ทุนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา

=> ทุนหลักสูตรปริญญาตรีการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ

=> ทุนหลักสูตรปริญญาโทการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ

=> ทุนหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น 1 ปีการศึกษา + ปริญญาโทการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ ทุนนี้ให้แก่นักเรียนในทวีปแอฟริกาและละตินอเมริกาเท่านั้น

ข้อควรจำสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาแล้ว คือ เมื่อได้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะหลักสูตรที่มากกว่า 1 ปี จะต้องมีการประเมินผลคะแนนเพื่อพิจารณาจัดสรรทุนในปีถัดไป โดยจะดูจากผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 และผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 หากผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีเด่น (90 คะแนน) จะได้รับทุนเต็ม ในกรณีที่ผลคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (80 คะแนน) และมีผลคะแนนที่ต่ำกว่าดีไม่เกิน 2 รายวิชา จะถูกพิจารณาให้ได้รับทุนบางส่วน
 
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

=> ผู้สมัครจะต้องไม่ถือสัญชาติจีน และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

=> โดยทั่วไปผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 16 – 35 ปี

                - ยกเว้นผู้สมัครที่มีอาชีพเป็นครูอาจารย์ สามารถสมัครได้แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

                - ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีการสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี
 
ขั้นตอนและหลักฐานในการสมัคร

=> สมัครสมาชิกเว็บไซต์ http://cis.chinese.cn

=> กรอกแบบฟอร์ม “Confucius Institute Scholarship Application Form” ในเว็บไซต์=> แนบไฟล์เอกสารดังต่อไปนี้

    - สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้ารูปถ่าย)

    - สำเนาผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

    - หลักฐานการศึกษาสูงสุด (หลักฐานการจบการศึกษาหรือหลักฐานยืนยันสถานะการเป็นนักเรียน)

    - จดหมายอ้างอิงแนะนำ
   
      หลักสูตรปริญญาตรี ให้ใช้เอกสารที่ออกโดยฮั่นป้าน
                หลักสูตรปริญญาโท ต้องแนบจดหมายอ้างอิงจากศาสตราจารย์หรือผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ และผู้สมัครจะต้องเขียนยืนยันว่าเมื่อจบการศึกษาจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาจีน อย่างน้อย 5 ปี พร้อมลงชื่อกำกับ
    - ผู้สมัครที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี จะต้องมีเอกสารตัวแทนผู้ปกครองในประเทศจีนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
    - เอกสารอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยต้องการ
 
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
Confucius Institute Scholarship Website:      http://cis.chinese.cn

HSK and HSKK Website:                            http://www.chinesetest.cn
 

 
 
ชิงทุนเรียนต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน
政府奖学金
www.csc.edu.cn/laihua


ทุนรัฐบาลจีน หรือ "China Scholarship Council" เรียกกันสั้นว่า ทุนCSC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทางรัฐบาลจีนจัดตั้งขึ้นสำหรับมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อมาศึกษาต่อยังประเทศจีน อยู่ภายใต้การดูแลและกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจีน โดยทุนที่ทาง CSC มอบให้ก็มีหลายระดับ เช่น ทุนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทุนเรียนภาษา 1 ปี ฯลฯ โดยเว็บไซต์ทางการของทุนCSC


ทั้งนี้ ทุน CSC เป็นทุนที่แจกให้มากที่สุดของจีน ภายใต้ทุน CSC นี้ ประกอบไปด้วย 7 โปรแกรม ดังนี้

1. Bilateral Program

2. Chinese University Program

3. Great Wall Program

4. EU Program

5. AUN Program

6. PIF Program

7. WMO Program

นอกจากทุนCSC แล้ว ยังมีทุนต่างๆอีกมากมาย เช่นทุนมหาวิทยาลัย หรือ ทุนของรัฐบาลท้องถิ่น(ทุนของแต่ละมณทล) ให้กับนักเรียนต่างชาติ บางคนอาจจะสมัครทุน CSC ไปแต่ได้ทุนรัฐบาลท้องถิ่นหรือทุนมหาวิทยาลัยก็มี คิดว่าแล้วแต่อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่รับสมัครจะจัดสรรให้ โดยทุนCSC /ทุนมหาวิทยาลัย /ทุนรัฐบาลท้องถิ่น จะมีทั้งแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship)และแบบไม่เต็มจำนวน (Partial scholarship)

ทุนCSC แบบเต็มจำนวน ครอบคลุมอะไรบ้าง?

1. ค่าเล่าเรียน (รวมถึงค่าลงทะเบียนเรียน)

2. ที่พัก (อาจเป็นหอพักของมหาวิทยาลัย หรือ หอพักนอก ซึ่งcsc จะจ่ายให้ 1,000 หยวน)

3. ประกันภัยและประกันสุขภาพ

4. ค่าครองชีพ (เงินเดือน)

ในปีการศึกษา 2558 รัฐบาลจีนได้มีการปรับเงินเดือนตามระดับดังนี้

ระดับปริญญาตรี 2,500 หยวน/เดือน (จากเดิม 1,400 หยวน/เดือน)

ระดับปริญญาโท 3,000 หยวน/เดือน (จากเดิม 1,700 หยวน/เดือน)

ระดับปริญญาเอก 3,500 หยวน/เดือน (จากเดิม 2,000 หยวน/เดือน)

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าหนังสือ ค่าห้องแล็ป ค่าเดินทางระหว่างเมือง เป็นต้น

จะเห็นว่าทุนCSC แบบเต็มจำนวนครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ยกเว้น ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งลองรวมมูลค่าทุนแต่ละทุนก็ถือว่าไม่น้อยเลย สำหรับทุนแบบไม่เต็มจำนวน ก็อาจจะได้ไม่ครบทั้ง 5 ข้อข้างต้น

การเตรียมเอกสารสมัครทุน

1. ใบสมัครทุนCSC

2. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย

(อาจต้อง register เว็บไซต์มหาวิทยาลัย แล้วกรอกข้อมูลและ print ออกมา หรือเป็นแบบฟอร์มเปล่าๆ ให้ print ออกมาเขียน ซึ่งแล้วแต่ระบบของแต่ละมหาวิทยาลัย)

3. Transcripts และ ใบรับรองวุฒิปริญญา (ภาษาอังกฤษ)

4. Study plan และ/หรือ Research plan

5. หนังสือแนะนำตัว จากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 ท่าน

6. สำเนา passport

7. ผลการตรวจร่างกาย (แบบฟอร์ม Physical Examination Record for Foreigner)

8. ผลการสอบภาษา (ถ้ามี) เช่น IELTS/TOELF หรือ HSK (กรณีเรียนเป็นภาษาจีน)

9. Curriculum vitae (CV) (ถ้ามี)

10. Cover letter

11. List of documents

12. อื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) หรือเอกสารอื่นที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด ตามแต่สาขาวิชา


ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะอยู่ในหัวข้อ admission ซึ่งข้อมูลจะเป็นการรับสมัครแบบเดียวกับนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้ขอทุน


- Transcripts และ ใบรับรองวุฒิปริญญา เป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน เท่านั้น ให้ไปยื่นเรื่องขอที่มหาวิทยาลัยที่เราจบ

- Study plan / Research plan สำคัญมาก ต้องเตรียมเขียนดีๆ เพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์จะเห็นภาพรวมในการขอทุนของเรา เราจบอะไรมา ประสบการณ์การเรียน การทำงานที่ผ่านมา จะเรียนอะไรต่อ สนใจด้านไหน ทำไมถึงอยากเรียนด้านนี้ มีประโยชน์อะไร จบไปทำอะไร จะเห็นว่ามีความสำคัญมากๆ ซึ่งต้องเขียนให้รู้เรื่อง อ่านเข้าใจง่าย

- หนังสือแนะนำตัว ขอให้เป็นอาจารย์ที่รู้จักเราจริง มีคุณวุฒิและสอนตรงกับสาขาที่เราสมัคร

อีกอย่างเรื่องของเวลาก็สำคัญค่ะ อยากให้เผื่อเวลาพอสมควรค่ะไม่ใช่ไปหาท่านตอนใกล้ๆวันจะส่ง บรรดาอาจารย์เค้าก็จะยุ่งๆกันพอสมควรนะคะ เห็นใจท่านค่ะ แล้วอย่าลืมนำ Study plan และ/หรือ Research plan ติดไปให้อาจารย์ท่านดูด้วยนะคะ จะได้รู้แนวคิดเราและจะได้นำไปเป็นข้อมูลเขียนหนังสือแนะนำตัวให้เราได้ค่ะ

- ผลการสอบภาษา เตรียมตัวอ่านเตรียมตัวสอบตั้งแต่เนิ่นๆเลย เพราะบางอย่างมีรอบสอบและกว่าจะประกาศผลสอบใช้เวลาร่วม 40-50 วัน

- Curriculum vitae (CV) ตรงนี้ทำเผื่อไว้ก็ดีค่ะ ผลการเรียน ตลอดจนproject งานต่างๆ ที่เคยทำสมัยเครียน และใครที่ทำงานแล้ว หรือทำงานอยู่เช่นเรา ก็ใส่ผลการทำงานที่ผ่านมา ใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศวิชาชีพที่อาจเกี่ยวข้องกับการเรียน เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา อาจจะได้เปรียบคู่แข่งคนอื่นก็ตรงนี้

- ผลการตรวจร่างกาย ส่วนมากจะยังไม่ขอค่ะ จะมีบางมหาวิทยาลัยจะขอเลย ถ้ามหาวิทยาลัยทีเราเลือกสมัครไม่ยังไม่เอาผลตรวจร่างกายก็ยังไม่ต้องตรวจค่ะ เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายด้วย ไว้ค่อยไปตรวจทีเดียวหลังจากได้ทุนแล้ว (สำหรับการตรวจควรตรวจที่ร.พ รัฐบาลค่ะ เห็นหลายๆคนบอกว่าทางจีนยอมรับ ร.พ จุฬาเป็นส่วนใหญ่) ค่าตรวจที่ร.พ รัฐก็จะไม่เกิน 1,500 บาท รายการตรวจก็จะเป็นไปตามแบบฟอร์ม Physical Examination Record for Foreigner ค่ะ ไปยื่นให้ ร.พ เค้าจะตรวจตามรายการในเอกสารเองคะ

- Cover & Lists of documents คือ จดหมายนำส่งค่ะ เป็นทางการแปะหน้าเอกสารทั้งหมดที่เราส่งไป ควรมีชื่อที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรเรา ให้ครบเพื่อการสะดวกของทางจีนในการติดต่อเรา

 ทุนเรียนต่อ ประเทศไต้หวัน
 
ทุนรัฐบาลไต้หวัน ปีการศึกษา 2017

MOE Taiwan Scholarship, 2017 Academic Year

ทุนการศึกษาต่อไต้หวัน โดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ทุนรัฐบาลไต้หวัน (Taiwan Government Scholarships) และทุนระดับมหาวิทยาลัย กรณี NTU Scholarships มีทุนหลายประเภท ได้แก่ Research Fellowship for Outstanding International Students นักศึกษาปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนปีละ 500,000 NT สำหรับทุนการศึกษาประเภท Financial Assistance Grant for International Students ซึ่งจะได้ละเว้นค่าเล่าเรียน เงินสนับสนุนค่าครองชีพ เดือนละ 6,000 NT เป็นต้น สำหรับทุนรัฐบาลไต้หวัน แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ MOST Taiwan Scholarship Program, MOFA Taiwan Scholarship Program, MOE Taiwan Scholarship Program, Taiwan ICDF Scholarship Programs, Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program, The Asian Future Leaders Scholarship เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และได้เงินสนับสนุน(ค่าครองชีพ) ประมาณ 20,000-30,000 NT ขึ้นกับประเภทของทุนการศึกษา ดังนั้น โอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษามาเรียนต่อที่ไต้หวันถือว่าไม่ยาก ถ้าอยากเปิดโลกกว้าง อยากมาหาประสบการณ์ในไต้หวัน ให้ลองเตรียมตัวล่วงหน้า โอกาสได้ทุนมาเรียนฟรีมีอยู่ทั่วไป ถ้าขยันและตั้งใจก็เตรียมตัวให้พร้อมครับ

ทุนรัฐบาลไต้หวัน (ประเภท MOE Taiwan Scholarship) ครอบคลุม 2 รายการ ได้แก่

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 NT / ปีการศึกษา (ส่วนต่างค่าเทอม ผู้รับทุนเป็นผู้รับผิดชอบเอง แต่บางมหาวิทยาลัยช่วยจ่ายให้)

2. เงินสนับสนุน(ค่าครองชีพ)

- ระดับปริญญาโท-เอก 20,000 NT / เดือน

- ระดับปริญญาตรี 15,000 NT / เดือน

Download รายละเอียด / ใบสมัคร:

- 2017 MOE Taiwan Scholarship

http://www.roc-taiwan.org/th/post/7704.html

http://bit.ly/2taiwanscholarshipsession2017

 - 2017 Huayu Enrichment Scholarship for Thai students http://www.roc-taiwan.org/th_en/cat/21.html

โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
 

 
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน(รุ่นที่ 4) ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2560-2561

ลักษณะโครงการ

1.     โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย เป็นลักษณะทุนสมทบ

2.     นักเรียนจะได้รับอนุมัติวีซ่านักเรียน อย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศอุปถัมภ์นั้นๆ

3.     ให้นักเรียนได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในเมืองต่างๆของประเทศ

4.     นักเรียนจะได้รับการอุปถัมภ์เสมือนสมาชิกของคนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์

5.     นักเรียนจะได้เรียนและร่วมกิจกรรมในโรงเรียนอุปถัมภ์เสมือนเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาคนหนึ่งของโรงเรียนอุปถัมภ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-           นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี และไม่เกิน 18 ปี 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

-           ศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า (ไม่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว)

-           มีผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี โดยได้เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ในทุกวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาไทย

-           มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี โดยนักเรียนทุนจะต้องผ่านการทดสอบทางข้อเขียนด้านภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์ จากทางโครงการฯ

ประเทศจำนวนทุนราคาทุนสมทบระยะเวลาเดินทาง
สหรัฐอเมริกา (J-1)50330,000สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561
สหรัฐอเมริกา (F-1)ไม่จำกัดขึ้นอยู่กับ ร.ร. ที่เลือกสิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561
แคนาดา8498,000สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561
ฝรั่งเศส5288,000กันยายน 2560 – มิถุนายน 2561
ญี่ปุ่น20365,000พฤษภาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561
สาธารณรัฐประชาชนจีน5350,000สิงหาคม 2560 – มิถุนายน 2561

กำหนดการสอบ

ส่วนกลาง    วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลาสอบ 9.30 – 11.00 น. ( 1.30 ชั่วโมง )

ต่างจังหวัด    ในวันที่โรงเรียนศูนย์ประสานงานกำหนด

ประกาศผลสอบ     วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผ่านทาง www.bwkinternational.com   และทาง Facebook : BWK INTERNATIONAL หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-580-4470

การสอบคัดเลือก (English Placement Test) ข้อสอบปรนัยวิชาภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ


1.       Grammar,Reading Comprehension 50 คะแนน

2.       Listening Part 50 คะแนน รวม 100 คะแนน

สถานที่สอบคัดเลือก

ส่วนกลาง ณ สนามสอบอาคารวิทยบริการ มหาวิทนยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) กรุงเทพฯ

ต่างจังหวัด ณ ศูนย์ประสานงานสอบประจำโรงเรียน ในแต่ละจังหวัด

** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **

โดย บริษัท บีดับเบิ้ลยูเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 105/1 ชั้น 2 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 02-580-4470,091-780-2166,092-384-9119,096-492-5994
E-mail : admin@bwkinternational.com  Website : www.bwkinternational.com
FB : BWK International, Line : @bwkinternational
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้